Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502 NIEUWE NEDERLANDSCFIE

Zutphen.

»4dv. vai $urgsm Ve»rte-

Camp.

i

buiten te begeven. Dat in plaats dat die Comps.

gnie dezen Raad, en het Collegie der Gemecnslie-

den, zoude bezorgd hebben vryheid om te delijbsren, en te refolveeren, in tegendeel dezelve .daarin verhinderd, en de Leden van de Magiftraat

genoodzaakt heeft, zoolang, en wel tot 3 uuren fin der nagt vergadert te blyven, totdat Haar Ed.

en Achtb. alle de eisfchen (zelfs ook die, welke , na de form der Regeeringe en den geprsfteerden

Eed, door de Magiftraat, niet afzonderling, maar

alleen met concurrentie en eenpaarigheid van alle de Leeden van de Landfchap konde toegedaan ■worden j hadden ingewilligd, Om van geene andere commotien , disorders , en disrefpedtueufe behandeling, dit Collegie in die tyd aangedaan, tegewaagen.

Deeze en diergelyke ongeregeldheden , Wel Edele en Achtbare Heeren 1 zyn het, welke tydes en door de oprichcinge van die Compagnie hebben plaats gehad; en welke ik niet hebbe van hooren zeggen, maar die ik in perfoon, als reeds een Lid van dit Collegie geweest zynde, mede hebbe ondergaan. En my nu, door het prsefenti eren van het gem. Request, uit myne eigene aantekening, welke m die tyd met dag en datum daarvan gemaakt hadde, zyn gebleeken.

Wat denkbeeld zal men, Wel Ed. en Achtbare Heeren! moeten maaken van een verzoek, om NB. dit Compagnien van 1748 weder opterigten en \n train te brengen? Wat fchromelyke uitwerkinge en akelige gevolgen zyn er niet in deze tyd te voorzien uit het prrefenteeren van het bovengemRequest? Heeft hetzelve niet in de reeds maar al :e zeer ontruste gemoederen onzer Burgeren en [ngezeetenen vernieuwde bewegingen veroorzaakt? Seeftdit Request geene a^nleidinpe, dat de paryfchappen tusfchen Burgers en Burgers worden langezetV Het vuur van tweedragt meer en meer mtftoken: vooral, wanneer daarby ook de leufe :n teekens van bet jaar 1748 vertoond worden,

Sluiten