Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je* NIEUWE NEDËRLANDSCHE

PHEN.

jfdv. van Burgem. Verftege over

de Cotnp.

VSWI74&

kunnen doen, dan zodanig Request in dezen tyd te prefenteeren; alzoo daardoor den Burgeren en Ingezetenen van deze Stad en Provincie aanleidinge word gegeven , om zig te erinneren, en weder levendig te maaken de gebeurtenisfen van dat jaar van 1748, en welke tumultueufe wegen en onbetamelyke middelen er in die tyd, zo in deze Stad t als andere Steden dezer Provincie, al zyn in hec werk gefield, om de inftructie van Hoogst Deszeifs Heer Vader, glor. mem., van den jare 1722 te veranderen , en het bekende Reglement op de Regeeringe van den jaare 1675 weder te introduceeren.

Ik zoude derhalven, om alle voorgeallegu eerde redenen en motiven van advis zyn , dat in der Supplianten verzoek, niet alleen behoorde te worden gedifficulteerd, maar dat teffens aan dezelve, op de hier bovengemelde gronden, Uw Ed. en Achtbare indignatie, over deze temeraire, en zo vol van dedangereulte gevolgen zynde, demarche behoorde te kennen gegeven te worden, met verdere expresfe inhibitie, by publicatie te vervatten en ten eerden af te kondigen: dat niemand onzer Burgeren en Ingezetenen zoude hebben te ond erHaan , zig onder eenig Corps, het zy onder de naam van Vry-Corps, Orange-Compagnie, of hoe genaamd te begeven ; blyvende het niet te min aan de Supplianten, en alle andere Burgers en Ingezetenen, welke niet onder de wagtdoende Rotsgezellen van eene der refpeöive Stads Burger - Compagnien gekooren, maar die wagtgeld betaalen of vrvzyn, overlet, om zig, ingevolge 'sLandfchaps Refolutie van den 5 November 1707, on Ier de refpective Burger-Compagnien of Schutterye te begeven, en ten dien einde ieder in zyn Compagnie zig deswegens aan deszelfs Hopman en verdere Officieren te addresfeeren, alles op poene als by gem. Landfchaps Refolmie is geftatueert. — En dewyl ik de gevolgen van hec prxfenceeren van duk gem.

Sluiten