Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1784. 505

Reouest, vooral tegen» den 8 Maart aanftaande, ten fterkften apprehendeere, en myn geadvifeerde of niet wel mogt begrepen, of door my niet duidelvk mogt voorgefteld zyn, en om dus hetzelve voor ongunftige interpretatien zo veel mogelyk te dekken, verzoeke, dat het hierby in fcnptis vervatte ten dien einde, en om ten allen tyde tot myne decharge te kunnen verftrekken , in het Memorien en Refoiutien-Boek worde geinfereert.

Over dit zelfde onderwerp'- liet zig Jonkheer Fr. B. van der Capellen tot Rysfelt 3 aldus uit:

My over het Request van eenige Burgers ei Ingezetenen tot verzoek van reintroduétii van die geëxteert hebbende Compagnie in dei iaare 174» moetende expliceren, betmge ik we gewenscht te hebben , dat hetzelve nimmer 11 weezen geweest was, en dat ik my nooit in ' geval bevonden hadde, om my Ampts- en Eeds halve, over den inhoud van dien te moetei verklaren ; , ..

Dog hier toe geroepen zynde, maak ik geei zwarigheid , onbefchroomd te zeggen , dat 1 over den inhoud niet alleen , maar byzonder over het mengfel van derzelver Onderteekenaars waar de vroegere kindsheid aan die van ouder daagen als word aan een-gefchakeld , waar 1 ik zoo een Hemelsbreedte van rangen, den aar zienlvken met den allergeringften , den Staat! man met den flegtften Bedelaar, by de teekenin van dat Request in een reye gefchaart zie, dj ik van verbaazinge en verwondennge verlton ftaa.

Zoo zeer als my de Lyst der Teekenaan onbegrypelyk is voorgekoomen, niet minder bt ik ontzet over den -inhoud van dat Requesi dat ik thans wat nader zal bejegenen. Supphai

Zutphen.

Adv. van Burgem. Verltege ever de Comp* MJ»1748»

1

1 l 1 t

l

1 e »

?

g X it

n n

' * 1o

Sluiten