Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si8 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Zutphen.

Adv. vai >v.d Capellei ever de Comp. vami48

i

■ j 1

zen , om de tegenswordige form van Regeeringe te handhaven, gegrond op 's volks Regten en Privilegien, en waar over de weldenkeude Burgerye ! zich ten duidelykfte zoo opentlyk heeft verklaard; , , En dat dien ten gevolge, indien dat een en ani der beveiligd moet worden, UEd. en Achcb. derzelve getrouwe Burger- Schytteryen daar toe zul* len oproepen, en nimmer zullen kunnen toelaten, dat een op zich zeiven opgeworpen vrywillige Compagnie van den jaare 1748 , herfteld en in train gebragt te word, om tegens hunne MeedeBurgeren in de Wapenen gebragt te worden.

En ik fchroome niet, hier rondborftig te verkiaaren, dat aan den Heere, Erfttadhouder nimmer in deze dagen grooter nadeel is en kan worden toegebragt, als een verzoek te doen, tot het weder oprigten en in train brengen van zodaanige vrywillige Compagnien.

My verzeekerd houdende, dat zulks aan Hoogstdenzelven. niet dan ten uitenten onaangenaam zyn kan, en dat de Aanvoerders en Autheurs van dat werk de waare belangens van Hoogstdenzelven hier door een byna onherltelbaar naadeel toebrengen.

En eindelyk, daar wy Amptshalve by Eede verpligt zyn de Refoiutien en Placaatèn by den Souverain, de Staaten deezer Provincie, geërnaneert, te helpen handhaven, zoude ik van Advys zyn,dat UEd. en Achtb. in der Supplianten ongehoord vereoek, als ftrydig met de Plaeaaten en Refoiutien van Hoogstdezelve , behoorden te difficulteeren, reclameerende, dat ten dien einde in derzelver Appointemenc 'sLandfchaps Refolutie en opgevolgd Placaat van den 5 November 1707 worde ingelast, in de woorden ervintelyk.

Dat Hun Ed. Mog. verftaan, gelyk verft aan en 'elasten hy deezen, dat alle Compagnien Vrywilligers n det Steeden deezer Provincie zullen worden a/gerchaft, en dat een iegelyk zich zal hebben te begee~ 'en mder zyn Burgerlyke Compagnie of Schutterye;

Wel-

Sluiten