is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Een en twintigste deel. MDCCLXXXVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, Ï786. 117

ïhienden in den gemelde nieuwe bedyktc Polder geleegen, zullen werden gehouden voor verhaten, en aan het gemeene Land, toe te behooren, en een ieder Gebrekkige zal werden gehouden en verftaan, van zyn recht verfteeken te zyn. zonder dat eenige excepticn hoe genaamd daar tegc ns zullen werden geadmitteert: vverdende wyders jiby deezen bekent gemaakt, ten aanzien van alle fiiftenuen, rftien of prtetenfien, welken zouden moogen aangegeeven worden, en door geene mmnelyke verdraagen zullen konncn worden getermineert, maar waar over eene rech;elykeuit;praalc zoude moogen noodig zyn, dat de wederzydfche Partyen gehouden zullen zyn, zig aan HasrHcog Mog. de Heeren Staattn Generaal der Vereenigde Nederlanden te moeten adresfeeren , ten einde een Rechter te delegeeren enteauthorifeeien, om de ontftaane verfchillen en fuftenuen op de fpoedigfte en min kostbaarfte wyze te decideeren, zoo als in goede Jullitie bevonden zal worden te behooren.

Gedaan den 6 February 1786.

De andere bekendmaking was aldus ingerigt:

T\q Raad van Staaten der Vereen'gde Nederlan.

den adverteert by deezen, dat de Heeren v. d. Hoop, Haar Hoog Mogende Minister Plenipotentiaris aan het Plof te Brusfel, en Lestevenon van Hozerswoude, Gedeputeerde ter Vergadeiingvan Haar Hoog Mogende, by Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der vercenigde Neder* landen benoemd zyn tot de liquidatie van de Pretenfien van Particulieren , ten lasten van I laar Hoog Mog. en Zyne Roomsch Keizerlyke Majefteit j en het geen verder overeenkr>Htftig het iy en s6 Articul van hetTraclaat van Vreede zal moe*ten verrigt vyorden; Als mede tot het vereffenen van

de

*s Gka"

ce. ' *

Bekend' mak. van ■JenRaad v. State,