Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maait, I7B6. pè?

kfture "van de Refolutie van de Heeren Edelen nodig is, om niet ten klaartten overtuigd te zyn,. dat de Ondergetekende ten dezen geene gehazardeerde , dat is onzekere( f onware, middelen <-an bezwaar hebben geav nce< rt, al/» 'er by <he Kelo lutie geene anderen ten dmdelykften gedeügneerd zyn, dan de op den 19 en 20 I teeember zig ge ( ftlteerd hebbende Burgery, en wel die, welke, 20 als de ondergefz. by hun Adres den 6 dezer na waarheid hebben geavanceerd, beltaan nee, t, uit het grootfte en aanzi nlyktte gedeelte van de Burgery, en bovendi»n in genoegzaam alle de Schutters van de geheel? Burger Schuttery; en deze zig alzo gefiftcerd hebbende Burgery is het welke door de heeren Edelen by haare Refolutie is voorgefteld, als zodanige een hoop van verblind- menfchen , die zig als werktuigen zouden hebben doen gebruiken, om door de by dezelve Refolutie genoemde onrustige menfchen, ter uitvoeringe van de gezegde geweldige maatregelen , en ter bereiking van die hare voor Provintie en Stad fchadelyke en verderfelyke Plans , dienstbaar te zyn , en by welke befchuldiging de Hee. ren Edelen niet alleen blyven perfifteren.maar komen dezelve Heeren, als nu, een kwafie onderfchekl te maken, in het Lighaam van Utrechts Goeie Burgery, in tegenoverftelling van de zig ten voorfchreven tyde gelifteerd hebbende Burgery: als zy van het eeifte zeggen, datdezelvemei gewoon zyn, om zig door beloften van aller!} aart, nog door uitgedagte befchuldigingen van Ke genten en Leden van Regering te laten verleiden maar gewoon zyn, om de wettige Regering t< eerbiedigen , en niets meer te verlangen , dan dai de nodige verbeteringen en redresfmop eene wet tiee en conltiiutioneele wyze worden daargeiteld en dus bv dezelve tegenltellingen daarin noton legt opgeïloten een volftrekte accufatie en verwy dat de op den 19 en 20 December zig.gefifteen hebbende Burgery niet beftaan heeft, uit het Lig Q. 3 haan

UniKCH?

Nader /dr van jecohfi. \n Ge' lommitt.

I

i

Sluiten