Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü-

7 Jtïiïc

Naa adres Gecon en Gé. cpinm.

a*J NIEUWE NED£RLANDS£BE

haam van die gezegde Gcede Burgery, maar ter UT contrarie, beftaan heeft uit de zodanige f die Soon

zyn om wg door beloften van allerlyl aart! In N& er üooruitgedagtebcfchnldigingen van Reeêmer «,

T iSP Kegeï°* ZiS £e Jatenverleïden "en ook

9. met behoren tor .hen, die de wettige Regeringe °r biedlgen, maar tot de zodanige, die de nfdU verbeteringen en redresfes op eene onwettige enfn conflttuttonele wyze hebben wilL daar/lellen fndat wc , door het gepleegd geweld op de voorl£ rnelte dagen, hetwelk door die gezegde goede Jurgery m hunne harten zoude wSdenafgC

h^Htrf0eidit Cn Z° zv maI vryheid van ftrek'n hadden, zulks openlyker betonen zoude, en da dus by dezelve tegenftelling de zig op den ,o en 20 December gefifte|ird hebbende Burgery alverder met zo veele woorden worden voS: fteld, als zy, die gehouden moeten worden aan hun Burger en .Schutters Eed ten eenmaale 17. trouw geweest te zyn, met op de RegerTg te tei

iZlTdert^et geem 0nwettiS <? iconflUmionee^ zoude zyn. Daar in tegendeel , by vorig Adres op onwederfpreekbaare gronden is aangetoond dat de Burgery op C'Ed. Gr. Achtb. niet heeft EV0lert^ en im^en van zodlt

Lgn Ff1?,™"'* conc^ende dezer Stads liegenngsbelielhng , a/s het welke nu zederttwee 41 *en} met de Burgery, na 100,gaande wettige oprL pinge gereguïeert en geapplaneert is geworden zl

'"^f konDen. tegenfpreken, maar om hef emba afante, waann zy zig diesaangaande bevond hetzelve doen voorkomen, als continerende een Nar . ré van zaken, die buiten huis Ed. zyn, en daarom re fXV3r 'f'8 daar?Pui«claten /of hetzelve i" te PaSfe?en. **** ^»»6«*r3

Het was dan pp inftantie van bet erootfte en aanzienlykfte gedeelte van de Burgery? en «5 poegzasra de geheeie Schuttery dezer Stad , w!}-

Sluiten