is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Een en twintigste deel. MDCCLXXXVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Mai, i?fitf.

4*7

De aanbieding der vrye Vaart op de Haven van Larache, voor de Ingezetenen Van dezen Staat, door Taleb Omar Job, uitnaam des Keizers van Marokko gedaan, is nader bevestigd geworden door eenen brief van den Keizer zei ven aan Hunne Hoog Mogende, zynde van dezen inhoud;

CZ-od alleen zy geprezen! daar is nog kragt nog magt ^ dan in den grootjten en Almogendften God!

Op order van Zyne Majefieit den Prins der vare ' Gehovigen en Oorlog voerende voor den Godsdienst op den weg des Heeren, Mahomet Zoon van abdalluchl aan de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden,

De Vrede zy met hem, die de regten weg volgt.

Deze onze Mjsfive zal u door onzen Dienaar TalebOmarJob overhandigd worden. Nademaal wy u de Zeehaven van Larache gegeven hebben, om dac aldaar yder Koopman van uwe Natie moge laden, en niet alleen in ruiling moge nemen allerhande Waren, maar zelf ook Granen en andere V rugten, en wy zullen hun toeltaan alles wat zy zullen van nooden hebben. Gemelde Have is ia plaats der andere, daar onze Dienaar gewag van gemaakt heeft. Dezelve Taleb Omar Job ons gezegd hebbende alle de goede dienlten, die hvby u ontfangen heeft, heeft zulks ons bewogen b-rn te gelasten (dewyl hy zich door zyne opregthêid ons vertrouwen heeft waardig gemaakt) u dit te fchryven en u kond te maken.

Voor het overige zullen wy altoos met u de Vre« de en onze Vriendfchap houden.

Deze zyn de orders van Zyne Majefteit, gegeven den 25 der maand Rabutfani 1200.

Den 15 Mei gaf de Pruisfifche Gezant Ba-

ron

«Gba.

VENB4»

ge.

Briefmn len Kei' zer van Marocco