Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, M«, 1786. 5*7

geboudene Ordinaris Lansdag in datoden 14 Maart 1786 door de Heeren Ridderfchap en Eigenerfdens Staten dezer Landfchap verzogt en geauthorikert zynde, om by abfentie van Haar Edele Mogende ernftig te waken, dat zoo wel aan d' eene kant, de celegalifeerde, en thans binnen dezeLandlchip fubfiderende Exercitie Genoodfchappen, by de vastgertelde Reglementen ftrictelyk worden .gemaintineert, en tegens alle infultes, overlast, en feitelykheden, kragtdadig befchermd, zo ook aan d'andere zyde, de overige Ingezetenen, tot de Exercitie Genoodfchappen niet behorende, aan geen eigene rigting of overmagt der Exerceerende Leden blootgefteld, maar integendeel, in alle gevallen op een wettige wyze, volgens de ordinaris cours van Jüftitie geconvenieert worden: en dat ter bereiking van dit heilzaam oogmerk en voorkoming van dadelyke gevolgen. aan alle zo exerceerende als niet exerceerende Ingezetenen zal blyven verboden, zig buiten uitdrukkelyke lasten ordre der Regeering van fcherpePatropnenteyoor» zien, veel min van dezelve eenig gebruik te maken , en dat hier omtrent, gelyk ook opzig'elyK al het gene, tot bevordering dezer mening zal kunnen «rekken , ons Collegie de nodige aanfehryvingen en Publicatien zouden laten doen.

Zo is het, dat wy, om aan de falutaire intentie der Heeren Staaten te beantwoorden, en Hoogstderzelver Landsvaderlyke voorzorge en yver ten besten hunner Ingezetenen, zo veel mogelyk te bevorderen ; na rype deliberatie, hebben goedgevonden en verftaan, elk en een iegelyk binnen deze Landfchap wonende, of dezelve frequenterende, ferieufelyk te vermanen, en nadrukkelyk: te gelasten, zig zorgvuldig te wagten van alles 't geen de verwydering tusfchen Ingezetenen en Ingezetenen, door aan departyfehappen, endaar uit ontftaane verbitteringen voedzol te geeven, zoude kunnen vermeerderen, en het bederf van het geheeie Land na zig liepen: m

Maar in tegendeel, zo^als het waare ^qneb^

Assen»

Publ.nopens G2. noodfeh. van V/a* Oenkand.

Sluiten