Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra-

venha-

CE.

Brief van de Stat. Gen. aar, de Bondgenoten.

Sociëteit, onvermogend zynde, het regt heeft zig tebezwaaren, en aan tetoonen, dat na evenredigheid van andere Leden, niet meer in iiraat is, zo veel, tot het gemeen beftaan, te contribucercn, als te voren gedaan heeft; msar eenvoudig alle Confent in te houden, geen reden daar van te geven, en zig in vryheid te ftellen, om niets te contribueeren, is onbeflaanbaar met de natuur van een welgeregelde Mastfchnppye.

Een andere Maxime , niet min gevaarlyk, zedett eenigen tyd opgekomen, en waar van Wy nooit voor deezen gehoord hebben, is, dat wanneer zelfs het Confent van een Provintie is ingebragt, de Provintie die geconfentecrd heeft, niet gehouden is» daar op iets te betaalen, voor dat de Petitie geconcludeerd is, eece Helling; die zo dezelve by continuatie blyft voortduuren, alles in onzekerheid en op loste fchroeven zal (tellen; dewyl het aan zeer weinige Petitiën tot nog toe gelukt is, met eenparigheid geconcludeerd te worden De gecommitteerden uit de Collegien ter Admiraliteit heteffedt van dcezenieuweingevoerde begrippen gevoelende, hebben by haare Memorieaig zodanig uitgedrukt, dat zy oordeelen, dat den dienst van de marine wel haast al3 een Provinciaal Equipagie zoude kunnen worden geconfidereerd , een zaak waar van Wy de gevolgen ten hoogden apprehendeeren, en die Wy niet anders kunnen aanzien, als ten uiterften nadeelig voor het Bont genootfchap, en (bekkende niet alleen tot losmaking, maar tot een gantfebe verbreeking van de Unie. Wy willen hoopen en vertrouwen, dat UEd. Mogende, zo veel haar aangaat inziende, waar deeze twee Maximes heen leiden, en wet gevolgen die z-aiden'kunnen hebben, alle hunne vermogens zullen infpannen, om zulks voor te komen, zo door her verleenen van een fpoed:g Confent in deezen, en de twee voorige i-etiuen tot de Extraordinaris Equipages gedaan, als in het daadelyk te berde brengen (een' iegelyk na zyti

ver.

Sluiten