is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1787. \lj

„ gen als Drosfaard en Schout van Heusden •L uwe beftendige tegenwoordigheid binnen1 „ deze Mad vereischtj maar zulks ook fpe, ciaal by het nieuw Reglement, omtrent het huishoudelyk beftuur dezer Stad op Zaturdag den zesden dezer geïntroduceert en door het V pik'en den Raad alhier beëeS, digd, is geftatueerd en vast gefteld. — Daar hebben wy by Refolutie belloten U \, door dezen aan te fchryven, datgy alter\ lyk binnen drie weeken, te rekenen van den dag van heden af, U in Perlbon en „ met ter Woon, ter waarneeming van de „ bovengemelde Bedieningen ,• binnen deze , Stad zult hebben te begeëven j metferieu„ fe verklaaring, dat Gy, aan dezeRefolu, tie niet promtelyk voldoenende, door ons zult gehouden worden, als daar door uwe 3, gemelde Bedieningen verlaten te hebben, „ in welk geval met dezelve gehandeld zal „ worden, zo als zal behooren; hier mede „ blyft Gode bevolen, terwyl wy ons noe?, men enz.

Onderwyl is deze willekeurige handelwys van eenige Burgers en Ingezetenen van Heusden, door Dweepers of Fortuinzoekers, en ('t geen te bejammeren is,) door veele Leden van Regeering zelve aangeftookt, niet by alle de Leden van de Souvereine Staatsvergadering even goedgekeurd. Het Advys der ftad Gorichem is al hier voren onder het Artykel van 's Hage, medegedeeld. De GeH 5 de-.

Hpü«