is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1787. 449

fpeelt, aan te moedigen; maar daar wy ook vermeeren te mogen vastitellen, dat , wanneer deeze fatale Propofitie der Ridderfchap in eene K-ksoLUTru van Staat wierde veranderd, men zeer rasch zoude zien de Propofitie doen, en met ee ne misfchien geringe Meerderheid van Staatsleden doordringen , om en het Cordon Troepes, het welk tot veiligheid deezer Provincie op derzelver grenzen is byeengebragt, wederom in te trekken , en om de zo billyke fuspenfie van den Heer Kapitein Generaal te annulleeren enopteheffen, ah? wanneer de Vryheid des Volks voor eeuwig aan banden geklonken, en , al wat wel denkt in den Lande, zoude worden de bloedige victimes van geweld en trotfche dwinglandy.

En,Ed. Gr. Achtb- Heeren, deeze jammerlyke gevolgen van dat alles kunnen gcenzins worden geënerveerd door een voorgeeven, als of de Financien deezer Provintie niet gefchikt zouden zyn om het Corps van den Rhyngraaf van Salm langer in dienst te houden, en als of hetzelve 'sLands fchatkist te zeer zoude drukken, zo, om dat het zeker is, dat het welzyn en heil des Volks in alle gevallen behoort te zyn de hoog» stk Wet (*_), als om dat wy, zo wel als onze Committenten en een zeer groot deel der Burgery (waar uit deeze Provincie en Stad zelve haar voornaamlte foutien vinden) niet alleen nier ongeneegen zyn om, wanneer de noodzakelykheid zulks vordert en het fonds tot beflaan van voorfz Corps niet anders mogt kunnen worden gevonden, naar ra. to van net aan hun door dien God, die hen weleer in Vuyheid gefteld heeft, gegeeven vermo. gen, te contribueeren tot in diensthouding van hetzelve, maar ook daartoe reeds op Saturdag laatstleden eene infchryving van te fourneeren penningen is geopend, en daar mede federt dien

tyd

(*) Die regel is heilig. Maar wat is 'er, het geen uit dien regel niet kan afgelegd worden, als men dat welzyn des volks willekeurig uitlegt?

Gg

<\ BISTEL' DAM.

Adres vntrend het Corps van van Salm.