Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 N1EÜWE NEDERLANDSCHE

Hoorn.

Doch op de te rugkomst van den Ritmeefter Kip, welke met het patent naar Hoorn vertrokken was, wierden die fchikkingen veranderd. De voorzittende Burgemeefter dezer ftad hadt verklaard, hem, benevens zyne onderhebbende manfchap wel te willen aannemen op bevel der Staaten , maar niet op die van Gecommitteerde Raden, en weigerde volftrekt eenig ander of meerder krygsvolk te willen ontvangen. Ook was verfchil over het teekenen van het Patent, het welk de Vroedfchap weigerde., alzo zy vernam, dat niet door hun £d. Achtb.maar doorGecomm.Raden het krygsvolk in den eed zou worden genomen.

Veelen maakten , (gelyk het gaat) op het een en ander hunne aanmerkingen. Dezen zeiden: Wel nu , waar blyft nu de zo zeer ■ver hef te Regel van Prins Willem IV , dat Burgergefchillen, door "Burgers, en niet door militairen moeten béflist wordenl Dat men geen bezoldigd krygsvolk tegen Burgers zenden mag ? Is zulks niet, ging men voort , aan Ce Gelderfehe Staten omtrend Hattem en Elburg kzoalyk genomen? En den Prins daarom zelfs alsCapt.Generaal gefufpendeerd? En heeft men dan nu regt om dat zelfs te doen? Hadden de Staten van Gelderland,als Souveretn op hun grondgebied, niet even veel recht om eene commisfie te zenden, naar Hattem eti Elburg, van krygsvolk vergezeld, om daar te onderzoeken , of er oproer was, of piet, en wie recht hadt, dan de Staten van Holland, om zodanige commisfie, uit Gecommitteerde Raden z voorzien van krygsvolk

naaru

Sluiten