Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1787. 521

naar Hoorn ^^T^Ö^M^ woordden wederom anderen , ^t-d-etwee Zatn ->eer van eikanderen verfchilden;m alJen gevallen , dat dit noodzakelyk was, en zonder krygsvolk geen orde kon gehouden wor-

dS WaThiervan zy, den 22 Maart kwam tyding te Alkmaar aan, dat het krygsvolk te Hoorn zoude worden binnen gelaten. Waarop het vertrek der Gecommitteerde Raden op vrydag den 23 Maart des morgens ten 8 Xen wierdt bepaald. Dit bekend zynde, wierd door Collonellen te Alkmaar bevel gegeven om de geheele Schuttery dien morgen in de wapenen te doen komen, wordende het witte Vaandel geplaatst voor het Stadhuis het groene aan het eind der Langeftraat, het blaauwe op den Dyk, en het roode Vaandel buiten de Schermerpoort.

Vervolgens reedt op den 23 Maart den trem uit den Doelen, beftaande uit den bevelvoerenden officier, geleidende eene Compagnie Ruitery, waar achter vier Staaten bodens , die gevolgd wierden door drie Koetien, waarin Gecommitteerde Raden zich bevonden , als mede de uitgewekene Scheepenen van Hoorn; deeze trein wierdt opgefloten door een gelyke Compagnie Ruitery. Tot denzelve behoorden verder 1 Bombardier en n Conftapels , met twee ftukken gefchut, zvnde drie ponders, welke in een paar dagen in ftaat van dienst gebragt en van al het nodige voorzien waren. Gecommitteerde Raden wierden by het doorry-

Sluiten