is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Drie-en-twintigste deel. MDCCLXXXVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

542 NIEUWE NEDERLANDSCËÈ

'sGravenhA

ge.

Uitfchr. van den yllgem. Danken Bededag.

T"\at, offchootiby lierhaaldc reizen door Hun ÈdeÜd Groot Mog. is verklaard, dat de Republiek onmogelyk kan bcftaan en behouden blyven t zonder voorzien te zyn vaneen Eminent Hoofdj egter de ondervinding in de laatfte beroerten wederom geleerd heeft, dat fommige Woelzieke en verandering zoekende Perzoonen , zig niet ontzien > hebben t deze Grondwaarheid in twyffel te trekken, en, (zo God het niet verhoed had) direcMyk tegengeftelde Maximes in te voeren. Dat deze, verderflyke toeleg inde eene of andere Provintie van het Bondgcnootfcbap beginnende , het gevolg daar van is, dat vermits niemand der andere Bondgenoten regt heeft zig met dat inwendig bellier van een Mede - Bondgenoot te bemoeijen, het kwaad meer en meer wortel fchiet ^ voortkruipt, en eindelyk ook de andere Provinciën aanlteekt. Weshalveri de Gecommitteerde eenparig hebben geoordeeld met 'sLands dienst overeen* komftig te zyn, dat, in de tegenwoordige omftandighedcn, zo veel naar den Mensch gefchieden kan,

maat-

zyn geveftigd: Dat het den Allerhoogften mogë . behaagen, dezelve meer en meer in Leer b Tugt en Zeeden te zuiveren , en door zyn Genade het voorbeeld en den Arbeid hunner Leeraars 4 ftigtelyk en heilzaam te maaken, tot bevordering van Waarheid, Godsdienftigheid, Liefde, Eensgezindheid en alle Chriftelyke Deugden.

Alles tot grootmaking van des Heeren Allerbeiligfle Naam, voortplanting en aanwas der waare Chriftelyke Gereformeerde Religie, confervatie van Onze duurgekogte Vryheid en Onzer aller Zielen Zaligheid,

De Stad Enkhuizen heft reeds op den $ Oélober 1787 ter vergadering der Staten van Holland en West Frieskad "dit voorftel ge* daan.