is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Drie-en-twintigste deel. MDCCLXXXVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\s Gra-

VENHA6e . .

Refaiut. nopens dt Conftitutie en Eedem,

246 NIEUWE NEDERLANDSCHE

van de Heeren hunne Principalen ter Vergaderinggedaan , betrekkelyk tot den Eed voor alle de Schutteryen in de Steden en ten platten Lande, mitsgaders alle .Amptenaaren op de Conftitutie , de Hooge Regeering en het Erfftadhouderfchap met het geen daar toe relatief is.

Hebben de Heeren van de Ridderfchap en Edelen , mitsgaders de Gedeputeerden vanderefpeótive Steden, uit naam en van wegen Burgemeefteren en Vroedfchappen van dezelveh Steden, eenparig goedgevonden en verftaan, tot ampliatie van Hun Ed. Gr. Mog. Refolutié van 23 November laatstleden, genomen op het doen van den Eed door de Leden van de Ridderfchap en alle de geencn , die Sesfic hebben in de Vroedfchappen der Steden, Minifters, en verdere Perfoonen aldaar genoemd, te verklaaren: dat van nu af en voor het vervolg alle de Leden en Minifters der Hooge Regering en Collegien dezer Provincie, zo in Policie als Juftitic, gehouden zullen zyn, den Eed afteleggen volgens het Formulier hier na volgende: Dat ook allerlei Amptenaarcn zo Politieke als Burgerlyke en Kerkelykc van. onderfcheiden Gezindheden , mitsgaders Dekenen en Leden der Gilden, nuzyndeofnamaals zullende worden , als mede de Schutteryen, daar dezelve met publieke authoritcit zyn opgengt, nu ter tyd en voorts-bviedere eerfte reis, dat dezelve funftien nieuwlvks' worden aanvaard , derzelven Eed zullen moéten praïfteeren in handen van de geenen, van wien zy hunne verkiezing, aanftellmg of admisfie hebben; en ten aanzien van den genen , die Sesfie hebben dn eenige Collegien, m handen van den genen, die het Pnefidie of directiein het zelve Collegie heeft of waarneemd: dat ook de Eeden van de genen, 'die naamaals tot Burgers in de Steden zullen worden geadmitteerd , met het zelve Formulier zullen worden geamplicerd op den navolgenden

' „Wy