Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 NIEUWE NEDERLANDSCHE

's Grave nhace.

]

i i

gezeld door hunne Boden van Staat en Livrei-Bedienden. ,

Omtrend de werving of ligting van Krygsen Scheepsvolk is by de Algemeens Staate:i op den 3 January ^93 dit Placaat beraamd en vastgefteld:

J^e Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden , allen den geenen die dezen zullen zien of booren lezen, falut; doen te weten: alzo Wy in ervaaring 'gekomen zyn, dat niet tegenftaande verfcheide Onze voorgaande Placaaten en Ordonnantiën, gemaakt en ïrepubliceerd, tegensde werving of ligting van Krygs- en Scheeps-Volk, die alhier te Lande, voor en uit de Naam van vreemde Heeren, zonder Ons content, zoude worden gedaan, echter by eenige ondernomen word, om binnen deze Landen en omtrend de Frontieren van dien , voor of in Naam van eenige zig qualificeerende Reprefentanten van Volken of Steden, of ook van Corporatien of byzondere Perfoonen Wervingen te doen en pogingen aan te wenden, om de Ingezetenen van de Republiek en de Militairen, in deszelfs dieust zynde, te engageeren, om zig m derzei ve- dienst te begeeven, zo al niet met een aog flegter oogmerk, om namentlyk dezelve geëngageerde Perfoonen, ter uitvoering van booze desreinen tegens ceö Staat zelve , te kunnen em)Ioyeeren.

Zo is 't. dat Wy aldaar tegens willende voorwen ("onverminderd Onze gemelde Placaaten en Ordonnantiën tegens de Wervinge of Ligunge van ïrygs- en Scheepsvolk, voor eenige Buitenlandche Koningen, Potentaten, Prinfen '■' Heeren, Staaen, of Republieken,) goedgevonden hebben te ffdonneeren en ftatueeren, gelyk Wy ordonneeren

en

Sluiten