Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jAAHnÖEËENi january, «753. *T

Schillende van Begrippen zy voor het övëi'igè zou-»' den mogcri zyn, het ongeftoord genot van cerie vrye Godsdrenstceffening, van Rust en goede Orere. Veiligheid, en eene welgeregelde Vryheid, op haaren rep.ten prys weten te waardeereh. — Doch Wy moeten het rekenen onder de byzondefé Ongelukken der Tyden i die Wy belevcö , da; de Voorftanders eener Leer, die voorheen niet dan pfgryzen enverfoeyen zoude hebben ingeboezemd; onder Onze Tydgenooten hebben mogen vinden Aanhangers en Bewonderaars , die , om zig eeri naam te manken, niet gefchroomd hebben , gchee le Natiën in Ongeluk en Elende te dompelen, om hunne dwaazé invallen en ydele befpiegelingen of kwaadaartige oogmerken ter uitvoer te brengen.

Dan Onze bekommering bepaalt zig niet by het geen Wy reeds hebben aangehaald. 'Er doen zis nog andere beweegredehen op, tot vrees voor het toekomende, en droefheid over het tegenwoordige De toeüand van dit Gemeënebest, 70 wel als die van geheel Europa, is hagchelyk en onzeker. Kei is efemdgèiyk te voorzien, hoe lange Wy hevryc zu'Ien blyven van de Onheilen van eenen alles ve" nielcnderi Oorlog, die de nabuuripe Landen reed beeft verwoest, er> die ?ig niet Wél verder fcafl uit fl rekken, zonder deszelfs raropfpoedige gevolgei brik over Ons uit te breiden. Onze kwynende Tra ficqueh en Fabrieken blyven nóg in den zei vet ftaat. De Partyfchappen en Twisten, dié On zo lang beroerd hebben, maaken nog geen. plaat voor die wénfehelyke Eendragt,die,met ter zyde ftelling van alle byzondere haat en afgunst, aan al le Ingezetenen, Harten en Handen zoude moete doen in een fiaan, tot behoud en befcherming vai het lieve Vaderland. Onze Zeden, over welke fteeds voortduurend en toenemend bederf Wy on zo menigrnaalen bedroefd hebben, worden niet be ter. De Weelde en Dartelheid worden door d C waai

sGra-

;f.kha3e.

üt fchr.

van de.fi Bedcd igt

<

i \

3

1 ]

r

s

2

Sluiten