Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaARBOEKKN, February, 1703. 237

Staaten voorzagen te dier tyd niet, trouwens bet'sGRAwas onmooglyk te voorzien, dat binnen den kring venhavan dertig jaaren, onder de Bondgenooten zou-GE, den ontftaan verfchillen van eenen veel ernftiger aart, dan die na de Vrede, in het jaer 1713 te Petitie:. Utrecht gefloten, over het aan te houden getal van den van Militie en de wyze van reduftie van dezel- Raad ve haddeplaats gehad; verfchillen, dewelke ten ge- van Sta* •volge zouden hebben kunnen hebben, dat die zelf- te voor de Regeeringsform, onder dewelke men in het jaar 1703. 1750 oordeelde, dat zelfs zo ongelukkige verfchillen als na de voorfz. Vrede hadden gefubfïfteerd, tgeen plaats konden hebben, zo al niet geheel om verre geworpen, ten minflen zodanig veranderd zoude zyn, dat naauwlyks meer geichikt zoude zyn geweest om eenige verfchillen tusfchen de Bondgenooten te vereffenen of uit den weg te ruimen.

Verfchillen, dewelke zich met bepaalden binnen de Staats-Vergaderingen en tot de Leden, die dezelve uitmaaken, maar dewelke tot de Ingezetenen van dit gelukkig Land zyn overgebragt, ■en van dat rampfpoedig gevolg zyn geweest, dat de grootfte oneenigheden tusfchen Ouders en Kinderen , tusfchen Broeders en verdere Huisgenooten onderling zyn ontftaan, waar van zelfs de hailigfte banden van de zamenleving niet zyn verfchoond gebleven, zo dat alle de genoegens van het leven zyn als verpest geworden. -

Verfchillen, die byna in eenen daadelyken Burgcrkryg uitgebarften zyn, en den Staat tot op den oever van zyn verderf en geheelen ondergang gebrast hebben.

Verfchillen eindelyk, die uit hoofde dat geduurende derzelver aanhouden een ieder , jong of oud , kundig of onkundig daar in is werkzaam geweest, hebben te weeg gebragt een . gebrek aan ondergefchiktheid, waar van Zyne Hoogheid en de Raad wenfchen, dat het gevolg niet zal zyn, dat een ieder zich zoude verbeelden even kundig als een Q.3 i an-

Sluiten