Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

355 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Afüiv. doen .inrukken; zo kan de Doorluchtige Confce^«Poö- deratie niet anders dan zich overtuigd houden dat Jen . ü deze grootmoedige en billyke Souverein, door ^lusfen. bet intrekken der gemelde beveelen, gaarne daar eoor een nieuw bewys zal geeven van «yiie vriendlyke geneigdheden voor Poolen,, zo •dienltig om een wederzydsch Vertrouwen vaster te maaken tusfchen twee nabuurige en geallieerde Staaten.

- Zodanig zyn de verwachtingen en de vraagen \ welke de ondergefz. ordre heeft bekomen uit tc drukken, als een gevolg der boven uitgebreide „ophelderingen ; 'en hy vleit zich van welhaast aan de Doorluchtige Confcederatie een antwoord overeenkomftig zyne verwachting re.zullen moi. ■gên overbrengen.

Warfchau den 23 January 1793.

Qlras gneekend,~)

MALAC HÓ WS K V.

Te Parys is by de Nationaale Conveii» tie befloten, dat' 'het geweezea Graaffchap van Nice, by voorraad, het 85 Departement van Frankryk zal uitmaaken , onder den naam van de Alpen aan de Zee.

! 1—n 1—_~

VERANDERING ONDER DE HOOGE EN LAGE AMTENAARS, ENZ.

Arnhem- Op den ai dezer maand February, overleedt op den huize Kozendaal na eene Kwyneöde ziekte, i'n deri Oüiterdom van byna 61 Jaaren. sockheer ésfüeer jan Baron Tnrck, Vryheer van Roozendaal, Duivenvoorden, Veur, Heer-

jans-

Sluiten