is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Agt-en-twintigste deel. MDCCXCIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446 NIEUWE NEDERLANDSCHE

"s Gra-

venhace.

Verbod

vah Uilen Toevoernaar Frank

ryk.

nen, zo binnen als buiten Europa zynde; dat mede niemand ter Waereld, alhoewel een Vreemdeling en geen Ingezeten dezer Landen zynde, zig het derwaards vervoeren van het geen voorfz. is uit dezen Lande zal hebben te onderwinden; alles refpectivelyk op pcene van de verbeurte van dien, en van daar over als Vyanden van den Staat met 'er dood geftraft te worden.

3 En nademaal Wy vnlgcns de pligt van alle Wettige Overheden, als fchuldig zynde haare goede Ingezetenen met alle mogelyke Middelen voor geweld en overlast te behoeden en te befchermen, niet en konnen, ook volgens het gemeene recht en de praclycque van alle Volkeren, met gehouden zyn te gedoogen, dat aan gemelde Natie van iemand ter Waereld werden gefuppediteerd eenige Contrabande Waaren ; zo willen Wy by dezen alle Onze Geallieerde Vrienden en Neutraalen, en generaallyk alle Volkeren en Natiën geadverteerd, en wel ernftig verzogt , en vermaand hebben, haar niet te willen vervorderen tot Onze nadere Waarfchouwing, te voeren of te transporteeren uit eenige Landen , Koningryken, Piaatfen, uf Steden direcltelyk of indirecfelyk, na eenige Havenen, Steden of Piaatfen van Frankryk, of andere , onder het gebied of geweld der Wapenen van gemelde Natie, zo binnen als buiten Europa ftaahde , eenige Waaren van Contrabande by de Traclaaten tusfchen hun en Ons intercedeerende voor Waaren van Contrabande bekend , en voor zo verre tu&fcben Ons en hun zo • danige Tradtaaten niet exteeren, eenigerlei Oorlogs- Ammunitie of Wapenen, als Mortieren,Gefchut met zyne Vuurwerken, en het geen daar toe behoord, Geweeren, Pi (looien, Bomben, Granaten , Buspoeder, Lonten, Kogels, Pieken, Zwaarden , Lansfen, Hellebaarden , Casquetten, Cuirasfen en diergelyke foort van Wapentuig , ook Soldaaten, paarden, toerusting van Paarden, en