Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ji6 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Breda.

Uittrekzei uit 4e Bredafehe Courant.

i

. j

1 i

i (

ders , zich zo edelmoedig, zo gevoelig voor dé Menschheid zullen toonen , en zich zo geregeld, en verftandig zullen gedragen, als zy onvermoeid in de fatigen en ia hunne ondernemingen zich ge* ftadig hebben getoond.

De overwinning van de Klundert kost ons eenige braave Cameraaden, onder welker getal zich den dapperen Haarman, Lieutenant- Collonel der Bataaven bevind; betreuren wy den dood van deze braave Soldaaten , maar beklaagen wy dezelve niet, dewyl zy voor het Vaderland, en voor de edellte van alle zaaken, namentlyk voor de Vryheid en Gelykheid, hun leven hebben opgeoftert

De Commandant der Klundert is geftraft, hy is dood, het geheele Guarnifoen zich retireerende na de Willemftad, is Krygsgevangen gemaakt; —* Franfchen beminnen wy deze Bataaven, zy zyn onze voorhoede, terwyl de anderen ons onder hun ontfangen als hunne Broeders en Vrienden, laaten wy hun onze overwinningen doen beminnen, door sen gedrag aan Vrye Republikainen waardig, dat Is te zeggen, Deugdzaam en Vry ; en indien 'er Iemand onder ons mogt zyn, welke capabel is, zich fchuldig te maaken aan een flegte behandeling omrend de bewooners van die ryke Landftreeken, iie is onwaardig te deelen in de eer door onze wa)enen behaald, en den Generaal en Chef verwagt, lat die geene onzer Cameraden , welke hier van bewust zyn, hem zullen doen kennen, om fchandeyk te werden verjaagd, uit het getal der Verdedigers van de Vryheid en Egaliteit.

Den Adjudant'Generaal Collonel der Groote Staf.

F. THOEWENOT."

Vervolgens las men nog in die zelfde Courant:

„ De

Sluiten