Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j A AREOEitEN, Maan, 1793. 5if

„ De ordre en politie dezer Stad is in „ het minfte niet gevioleerd; den Generaal „ Dumourier heeft ten dien einde een fterke „ Publicatie doen publiceeren, zelfs is 'er

een galg op de groote Markt geplant, „ om die geenen, welken maar eenigzints den „ Burger zouden beledigen, of wanorders „ plegen, op (taande voet te ftraffen; ook , heeft den Generaal Dumiurier door eene „ Publicatie alle Matroozen, Schippers en „ Soldaaten aangemaand , zich in dienst „ der vereenigde Franfche en Bataaffche

Arme'e te begeeven , zullende een ieder „ in die qualiteit, waar in hy voormaals

heeft gediend, worden geëmployeerd, en „ betaald; vervolgens is 'er een Publicatie

betrekkelyk de alhier nog zynde goede.„ ren der Franfche Emigranten gedaan, waar „ door ieder, wie hy ook zy, die eenige der-

zelve onder zich berustende mogt hebben, „ wordt bevoolen , daar van binnen 24 uuren „ opgaave te doen aan deh Burger La „ Garde.

„ Dezen avond kwam een groot gedeel„ te van het Legioen Etrangere, het welk „ meeftendeel uit uitgeweekene Hollanders „ beftaat, alhier binnen.

,, Den 2 dezer, wierd door de Magiftraat, „ op Hooge Ordre van den Heere Comraan„ dant dezer Stad, by een Waarfchouwing

aan al de Societeithouders, Herbergiers,

Logementhouders en Tappers op een „ boete van 50 guldens telkens reize te „ verbeuren, verboden ofü des avonds na

H uuren geene dranken hoegenaamd aan Mm „ ie-

BrejdA4

Sluiten