Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Breda.

Public. . van 't Committé Revolutionair.

tiet aanlichten der Vryheid moeten worden gehouden voor vervallen, en niemand tot gehoorzaamheid aan dezelve verplicht kan zyn; zo verklaaren Wy alle dezelve, die tot heden gèfubfifteert hebben, voor nul en van onwaarden, alle en een iegelyk, die aan dezelve door Eeden of aoderzints zich verbonden houden, het zy dezelve gedaan zyn aan de pretenfe Staaten Generaal,Raad van Staaten, Kaad yan Braband, geweezen Baron, Stads Regenten, of wie het ook zoude mogen weezen, daar van Dntflaande.

Gedaan in onze Vergadering gehouden binnen Breda dezen i Maart 175)3. Het Eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

Uit Naam van liet voorfz. Committé der Bataaven.

P. C. H A A G E N.

Secretaris.

Ingevolge van welke Publicatie, alle de Burgers in hunne refpeclive Wyken, zynde zes in getal, den 3 dezer maand zyn vergaderd geweest, alwaar op voorftel, en na eene op die gelegenheid toepasfelyke aanfpraak door een der Heeren Leden van het Committé , door de aanwezende Burgers zyn verkooren, een Voorzitter, twee Secretarisfen en twee Stemopneemers, om te dienen voor dien dag, en aan wien een ieder Burger in gefchrift moet opgeeven de namen van 20 perfoonen, ter verkiezing en vervulling der thans openftaande piaatfen van Drosfaard, Burgerneefteren, Scheepenen en tien Raaden.

Zie

Sluiten