Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1793. 521

Zie hier ook de lyst der zo op de Wallen als in de Magazynen bevonden Kanon en Oorlogs-Ammunitie, zo ver wy dezelve hebben bekomen, beftaande uit: 210 Rukken Kanon,van 8, 12 en 24 pond,ico Houwitzers, 50 Mortieren, vah verfcheide Caliber, 300,000 Kogels, 10,000 Bomben, 6oco Snaphaanen , en een zeer wel voorzien Kruid-Magazyn; de waarde van dit alles wierdt door deskundigen op eenige Millioenen gerekend, en voor eenen fchoonen voorraad voor de Franfchen en Bataven gehouden , om hunne ondernemingen op Holland verder door te zetten. Volgens het plan van den Generaal Dumourier, meenden de Franfchen binnen weinige dagen in Rotterdam, 's Hage en Dordrecht te zyn , en welhaast geheel Holland met hun Krygsvolk te vervullen.

De Regeeringsverandering blykt uit dit navolgend berigt, insgelyks in de Bredafche Courant No. 2. geplaatst.

„ Ingevolge de primaire Vergadering, welke laatstleden Zondag den 3 Maart alhier is gehouden , wierden uitnaam vanPra> iidenten, Secreiarisfen en Stemopneemers, de Burgers verzogt zich den volgenden dag, des morgens ten elf uuren, voor het Stadhuis te vergaderen, alwaar hun door den Burger de Bruin, de volgende Publicatie der provifioneele Volks - Reprefentanten wierdt voorgelezen:

Mm 3

De

Breda.

Sluiten