Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1790. gr

te difüculteeren, den Eed volgens het Formulier I van iï February 1788 afteleggen, zoude-worden 1 gehouden van zyne aanftelling, ampt, of bediening te zyn vervallen.

Nog eenige andere Leden van de Vergadenng van Hun Ed. Groot Mogende deeden ook daar omtrend deze Verklaaring:

De Leden geboord hebbende, het geen door de Heeren van Amfterdam is voorgedragen, tendeerende <am te betoogen, dat het Formulier van den Eed op de Conftitutie en Regeeringsvorm dezer Provincie gearrefteerd den 23 November 1787, en waarop de Regeering dier Stad toenmaals beëo digd is, zaakelyk niet verfchilt van het Formulier , nader gearrefteerd den ijFubruvy T788,oordee!en, dat deze waarheid boven alle bedenking is, en geeue argumenten tot nader betoog nodig heeft, gelyk de refpecliVe Leden ten overvloede, en tot gerustftelling der Heeren van Amfterdam, geene de mjnfte zwarigheid maken te verklaaren, dat de beide Formulieren, wat de zaken aangaat, dezelfde zyn , en dat by het Formulier van den-15 February 1788 niets meerder nog minder ten opzichte van de Conflitutie en Rcgecringsform dezer Provincie is gebutecd, of geftatueerd, dan by dat van den 23 November 1787, gelyk zulks ook reeds by Hun Edele Groot Mog. bovengemelde Refolutie van ij February 1788 is te kennen gegeeven, welke mits dezen word geïnhaleerd.

Omtrend deze Declaratoiren zullen wy noa het I 'eclaratoir der Stad Gouda, met twee By lagen daar by behoorende, in ons ftukje vóór de volgende maand February 1790 mededeelen.

C Den

/EY-

Sluiten