is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vyf-en-twintigste deel. MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Februaj-y, i79a 05

na verloop van eenige Jaaren , het Erfftadbouderfchap zelve, het voornaame tialladium van 's Lands Vryheid, welkers belangens zo onaffcheidelyk aan het welzyn der Provincie zyn verknogt, weder op zyne grondvesten wankelen , en daar door, deze Provincie van nieuws gebragt worde op den rand vaa verderf, waar van zy thans zo gelukkig gered is, dog al het geen te vreezen is, dat anderzints, eindelyk, by fchielyker op elkander volgende recidives, haaren onherftelbaare val zoude kunnen veroorzaaken.

3. Om dat het Vertoog van 1587, zo ah de inroeping van hetzelve in het Conciliatoir van Rotterdam vervat is, het eenigfte, ftaatsgcwyze gear-refteerde, en publiek gemaakte ftuk is, waar in de «art en natuur der Regeeringsform dezer Provincie aan den Volke is geopend; en het geen dus (te meer daar het ook in een StadhouderLyke tyd, te weeten onder het Stadhouderfchap van Mauritz, genomen is, en al de overige Staats-Refolutien , op dit ftuk naderhand gearrefteerd , in hunne principien fluftueeren, eikanderen al zeer dikwyls contradiceeren, en dus uit dezelven niet duidelyk kan confteeren, welke interpretatie aan de bewoordingen fcgeuwoordige Regeeringsfonn dient gegeeven te worden,) moet worden geconfidereerd, als het eenig eenpaariglyk goedgekeurde Staatsftuk, waarin het gezag der refpective integreerende Leden van Staat, gefixeerd en bepaald wordt; zo dat hetzelve, het Hi (toneel reciet, nopens de vroegfte tyden, (dat hier niet ter zake doet) daar gelaten gevoegd by de eer/le infruciie van Gecommitteerde Raaden en de Refolutien van 1747 en 1766 omtrend het Erfftadhouderfchap genomen , kan gezegt worden de beste defcriptie te géven der nog jesrenwoordige Regeeringsjorm dezer Provin^ cie, en waar na' dezelve, voor zo verre by veele Staats-Refolutien op de rechten van derdpeftive G 2 Staats-

LEï»

DEN.

Nader Declaratoir\jan jouda lopens ien eed rt> de Oonfli-iitie.