is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vyf-en-twintigste deel. MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1700. 229-

„ Dewyl zy, die deze zamenzweering Rot» [aangelegd hebben en met het fchip doorge tehgaan zyn, meest jonge lieden waren, ver-dam. moed men, dat de wellustige levenswys aan het Eiland Otaheiti en de bekoorlykheid der (vrouwen van dat land, hun aangezet hebIben, om zich meelrer van het fchip te maj ken, ten einde daar mede derwaart terug te ikeeren, om 'er hunnen wellust den losfen i teugel te vieren. Het hoofd van die muitelingen is van goeden Huize , waar van de meeflen in het Eiland Mann woonen, zyne Moeder is aldaar zeer bekend, en zyne beide broeders zyn ordentelyke lieden te ! Londen. Dan dewyl het Fregat tbc Discovery thans in gereedheid wordt gebragt om ! naar de Zuidzee te ftevenen , is het zeer waarfchynelyk, dat het deze booswigten zal ; opzoeken, en zy dus den een of anderen tyd nog de ftraf van hun barbaarsch gedrag , zullen ontvangen."

Zie hier ook nopens den 25 Penning, deze bekendmaking:

Uit Naam van de Heeren Commisfarisfen by de Vroedfchap der Stad Rotterdam, aangciteli tot het afneemen van den Eed, op het fournecren van den vyf en cwindgden Penning, ingevolge van het Placaat van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en West - Friesland, in dato 30 September 1788 , worden alle de refpettive Erfgenamen, Executeurs en Bocdelrcdderaars van zodanige perfconen, die na het emaneeren van het, gemelde Placaat overleden z\n, ('c zy den voor0 fchree-