Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' JAARBOEKEN, Mei; 1790. 515

Het is dus buiten allen twyffel, dat de Ge-'sGRAnerale Staaten en Zyne Princelyke Excellentie venhazclve, in den jaare 1582 en 1583 de invoering ge. van generale middelen over alle Provinciën op eenen gelyken voet voor onmogelyk gehouden , Rapport en om die reden, zo al niet geheel, immers ge- derComdeeltelyk afgaande van het 5 Artikel der Unie, mis/ie tot tot Quotes clen toevlugt genomen hebben. de Quota's en

Dan daar de verdeeling dezer Quotes was ge- Ftaan* raamt in tyd van Oorlog, en dat om die reeden cie der reeds in het Jaar 1583 moest worden gemaakt Genera* eene verandering in de Repartitie, den 18 Ofte»-liteitbor 1582 gearrelteerd, zo kan men ligtelyk begrypen, dat dezelve op den duur niet konde gevolgd, maar telkens moest veranderd worden, vooral na dat Braband en Vlaanderen wederom waren geraakt in de macht van Spagne, en de Provinciën van Gelderland en Overysfel waren geworden het voornaame toneel van den Oorlog, waar doorliet getal der Provinciën, die de kosten van de gemeene defenfie moesten draagen, tot op vier gebragt wierd, dewyl de Stad Groningen eerst in het jaar 1504 aan de Unie wierd gereduceerd (*).

Het was dan onmogelyk, zo lang de Troubles duurden, en de twee genoemde Provinciën met de rampen des Oorlogs hadden te worftelen; het aandeel van elk der Bondgenooten itt de Lasten der Unie op eenen vasten voet te bepaalen , hoe zeer tot het jaar 1504 toe, de vier, en daar na tot het jaar t6:8 , de vyf Provinciën , onder den naam van Contribueerende bekend , volgens eene zekere Repartitie haar aandeel opbragten j doch deze zwarigheden waren

door

(*) Zie Refolutie Staaten Generaal 15 September 1583. LI 3

Sluiten