Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Mei,. 1790. 517

Juny „ aan de Heeren Genanten van hoogge,, dagte Koningen door eenige Gecommitteerden ,, vuyt de Vergadering te doen voorhouden de „' diflerenten, die tusfehen de Provinciën waren, „ de Contributien aangaande, of mogelyk dezel,, ve eenige middelen zouden weeten voor te ,, liaan, omme de voorfz. differenten te accom„ modeeren," waar toe twee uit elke Provincie wierden Gecommitteerd: doch ook deze konden de zaak niet brengen tot een gelukkig einde, dewyl de Provincie van Zeeland zich niet wilde conformeeren met de andere Provinciën, ofte haar different fubmitteeren aan eene onpartydige arbitrage; fustineerende nooit op eene- vaste Quote te hebben geflaan ,enperJistecrende by de gemeenj'chap van middelen (*). ,

Zy moesten zich derhalven vergenoegen met hec opgeeven van hunne gedachten over de verdeeling der Quotes (te zien in de Notulen van U Hoog Mogende van den 12 'juny 1609; met welke zich de Raad van Staate nog dien zelfden dag voegde, verklaarende , dat haar E. den „ Voorflag van de Heeren Gezanten goedvonden , „ verzoekende, dat de Provinciën denzelven zou-

den wilden aanneemen, abfolutelyk , zonder

't zelve te difficulteeren oft excufeeren, op 't „ gebrek van last; overmits d'importantie van „ de zaake , daar van 'dat een vuytcompfte dien, de gemaakt voor den dienst , welftant, ende

d'eere van 't Landt, mitsgaders om die Koniu|, ningen , ende d'Heeren Gezanten te geeven „ Contcntement, niet twyfelende, of de Provin„ cien en zouden dat goedvinden, als dezelve . den nood der zaken zoude zyn vertoont by de

„ Hee-

(*) Refolutie Staaten Generaal 4 Juny 1639. LI 4

's Gra-

venhage.

Rapport derCom'nis/ie tot de Q110ia's en Financie der Generaliteit.

Sluiten