Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Mei, 1790. jip

I zanten berustende (die, gelyk de Gedeputeerden

■ , van Friesland den 22 Juny reeds hadden opgeimerkt, van de gelegendlieid der Proviucien ;iïet Wbrlkomentilyk waren geïnformeerd) weigerden aan : te neernen, en de onderhandelingen, daar over ijinde volgende jaaren ondernomen, alle vruchteloos ■fliepen; blecv 'er eindelyk geen ander middel ï overig, om een einde te maken van dezen f'chadepykeil twist, dan eene arbitrage van onpartydigen, 5|!die by Uwer Hoog Mogende Refolutien van den |t.q en 13 November 1612 wierd gedefereerd aan Kyne Excellentie , den Grave Willem Lodew'jl

van Nas/au, en den Raad van State.

I Billyk mogt men nu verwngten, dat door eene ;decilie, uit krach te van deze de'atie gedaan, het :poinct der Contributien vooreen geruimentyd, ■Boude zyn gebragt op eenen meer foliden voet, j dan te vooren ; doch ook in deze verwachting ivondtmen zich te leurgeReld, dewyl de iiitipraak

i hier op gevolgd den 10 December" 1612 ter Verifgadcriug van U Hoog Mogende geprefenteerd den

13 Maart 1613 (van welke een origineel at'fchrift Hoor den Prjehdent van den Raad van State gepaiprpheerd en door den Secretaris getcckend als nog ifter Griffie van U Hoog Mogende voorhanden, .iien waar van eene Copie geinfereerd is , tn des .rRaads Misfive aan de extraordinaris Vergadering

■ ran U Hoog Mogende van den 14 December 1716, ; tn welke laatfte nogthands een gering abuis is inReflopen, dewyl het aandeel van de Provincie van

ii Holland in een torn van hondert duizend ponden, i daar by word gefield op lvij'« jc xlij xvij fi

■ vlij penn. hoe zeer het volgens het origineel ai> :ifchrittbedraagdLvijm ic xlij ot xvij ƒ} ij pennin•gen) flegts bevatte eene provifioneele ïchikking of [proportie; naar welke de lasten geduurende de jaaBen 1612 en 16'3 door de Provinciën moesten ge;draagen worden, en langer niet, zo dat men

LI 5 zelfs

's Gra-

venhage.

Rapporti derCom' misfie tot de Q110ta's en Finan' de der Genera' liteit.

1

Sluiten