Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52i NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra- heeft, dat naar eenen geunieerden Staat gelykt, venha- » elk Lid volkomen meefter zynde van' de gemeene ge. » deliberatien, en ten min (ten voor zyn aanpart, „ van de executie der genomen Refolutien en geRapport., dragen Confenten" waar van de ongerymdheid derCom- handtastelyk is. misjie lot

de Qjio- Men befcbuldige nogthands de Voorouders niet ra's en van verzuim in dezen opzicht. De Unie van Utrecht Finan- doch veronderftelde, dat door de Generaliteit in cit\ der alle de Provinciën op eenen eenpaarigen voet zouGenera- den worden geheeven generaaie middelen op de titeit. waaren van Confumtie; hier toe hadden zich de Bondgenooten by het 5 artikel verbonden; 'er waren dus geene afzonderlyke middelen van conftraincfe tot betaaling der Contributien nodig, boven die genen ,, welke het 23 artikel tot het doen naarkomen van het geheel Verbond aan de hand gaf; en voor zo verre het t'eeniger tyd konde gebeuren, dat de Provinciën elkander niet verftonden over de verhooging der reeds in train zynde, "of over de invoering van nieuwe middelen ("waar toe volgens de 5 en ö artikelen het gemeen advis ende Confent van alle vereischt wierd,) en dat hier over tusfehen haar ge, fchil ontftont, zo fcheen ook daar tegens gezorgd by het 9 artikel van het Verbond ö

Bovendien hadden de deelgenooten der nadere Unie reeds den 13 July 1579, en dus maar weinige maanden, nadat de Unie was aangegaan, tot onderlinge gerustheid en verzekering, gepasfeerd en geteekend, eene acTe van parate executie en verband, die, zo ze op den duur haar kracht behouden had, toereikende zoude geweest zyn, tot voorkoming van die gebreken, welke de gevolgen zyn

ge-

(*) Zie Generaaie Petitie voor het jaar 1728 fol. 21 en 2j, vergeleken met Refolutie Sr. GenJ. 4 Febr. 3716.

Sluiten