is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeven-en-twintigste deel. MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Au-

STEL* DAM.

Berigt der RegeeringVan

Amft. op de klagten Van Lieut. Hou tv. en Meefterk/i,

I j

(

J i

lótf NIEUWE NEDERLANDSCHS andere Exploicten in onze Stad rooien «efchiedefi

OftVier bS°K T^f V3n deYulf HoofSOffiuer, als het Hoofd van het Gerecht, en me* voorkennis van Heeren Scheepenen; ten ende wy alzo zullen kunnen en mogen toezien, dat onze Ingezeetenen met tegen hunne Privilegiën voor een Rechtbank worden geëvoceerd , aan welke geene Judicatuure over hun competeerd , en by weike zy dus ook regulair, niet behoeven genoodzaakt te worden om zig in Procedures over die incompetentie in te laaten.

Mogten 'er ondertusfehen immer gevallen exteeren, dat iemand onzer Ingezeetenen ?Ë aan de Judicatuure van de Heeren Lieutenant Houtvester « en Meefterknaapen zodanig zoude mogen hebben gefubjefteerd, dat een gewysde aldaar tegen hem gevallen , niet tegenftaande het Privilegie executabel zoude moeten worden geoordeeld, Hunne Edele Mogende kunnen zig verzekerd houden, dat n zulke zaaken aan hunne Deurwaarders of Exd oifteurs, confent tot het doen van eenige Ex* >loicten verzoekende, en de zaak daar toe gedïsjoneerd zynde, het zelve nimmer zal worden geweigerd. &

Hier mede, Edele Groot Mogende Heeren! jod Almagtig biddende, Uw Edele Groot Mo;ende te willen zegenen met voorfpoedige Reszeeing, blyven wy, ö &

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN l

(Onder Jlond~)

Uwer Edele Groot Mogende Dienstbereide,

Schout, Burgemeefteren en Schee-