Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISO NIEUWE NEDERLANDSCHE

Traclaat van i 'rede tas-

Jchen KwJartd en dt

i j 1 l i

ï l i

T, C

e

2

h ü h

re

b<

Pi bi dt

ze

Peloponnefus, Eilanders, Georgiaanen en alle an. dere, zonder eenige uitzondering, mede losgelaten worden, zonder eenig rantzoen of losgeld.

Ook zal deze zelfde uitlevering plaats hebben met alle die geenen der Rusfifche Onderdaanen , iie, na het fluiten van dezen heilzamen Vrede , loor welk toeval het ook zy, mochten in flaverïy vervallen, en zich in het Ottomannifche Ryk >evinden, het welk het Rusfifche Ryk belooft net eene volkomen gelykheid en wederkeerigheid latekomen jegens de Ottomannifche Porte en derelver Onderdaanen.

IX. Hoe zeer 'er na de ophouding der vyaneiykheden r'er gelegenheid van de gelukkige, thans eflotene Vredes-Onderhandeling , geen misver:and kunne ontflaan, betrekkclyk tot de vyande>kc operatien, zal echter na de teekening van het 'redes - Traöaat, de Oppcrfie Vifir der Ottc'annifche Porte, aan de Ottomannifche Armeen n Vlooten , insgelyks de Oppcrfie Gevolmagtigde i werkelyk Geheime Raad van het Rusfisch Kei;rryk aan de Opperbevelhebbers der Rus-Kei;rlyke Armeen en Vlooten, notificeeren en be;nd maaken, dat de Vrede en Vriendfchap tushen de beide Groote Keizerryken ten eeneiaaale :rfteld zyn geworden.

X. Ten einde de gelukkige Vrede en de opchte Vriendfchap tusfchen de beide Ryken te :flendigcr gevestigd mogen worden , zal men -•chtig van weêrskanten de buitengewoone Amsfad* urs zenden , tegen den tyd, welken de beiHoven met gemeen overleg zullen bepaalen.

Dc refpc&ive Ambasfadeurs zullen op de Grcnu ontvangen en gehandeld worden met eene ge-

Sluiten