is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeven-en-twintigste deel. MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS© NIEUWE NEDERLANDSCHE

Dus zy een ieder hier door gewaarfchouwd en behoede zig voor fchade. •

Aldus gedaan en gearrefteert in Collcgio van myne Heeren van de Weth voornoemt: en na voorgaande KJokke-geluy van het Raadhuis dezer Stad gepubliceert den l! February 1792, prefent de Heeren Mr. Reinïer Fredrik van Staveren, Heer van Herkingen ei* Roxenisfe, Schout; Mr. Anthony Wilhelmus Senn van Bazel, Burgemeester; Christiaan JJuttllu en Christiaan Willem Scliullcr, Scheepenen. J

In kennisfc van my Secretaris, O. P. GROENINX van ZOELEN Van RIDDERKERK»

Een Genees- en Heelkundig Gezelfchap te Rotterdam, heeft by gelegenheid dat de Watuurlyke Kinderziekte, in het Jaar 1791, zulk eene ontzaglyke vervvoefting, in deze Stad heeft aangerigt, dat 'er aan dezelve een aantal van 370 zyn overleden, ter beflrydinge van alle valfche uitftrooizels, als pf 'er, onder deze geftorvenen , ook lngeënte'n geteld moeften worden, het van belang geoordeeld,.aan het Publiek mede te deeleu, dat 'er, volgens zeerpaauwkeurig genomene nafporingen, geduurende den loop Van dat zelve Jaar, aan een getal van 261, zo bejaarde Perfoonen, als Kinderen^ en ztifs Zuigelingen , de Inenting is toegediend »