Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23tf NIEUWE NEDERLAND3CHE

Vkraw

DERING CNPER de h00

cr< KN LAr:E /\mte-

NAARS,

ENZ*-

. gefield , tot Cameraar, tfuibèrt Jan Rozhair i tot Kerkmee ster, Hendrik van O ameren '■• tot ' Gast- en Weeshuis - Meester, Roelof Van Noon dn de Middelen, Huiberi Jjm van Deventer, Mr. Dirk Klerck en Menfo johannes Menfo; 'in dö Momboir - Kamer, Menfo Johannes Mcnfi, II. rmes- van B>\>enen en Huiberi Jan Roghair; ter Vergadering van de Edele Mogende Heeren Gedeputeerde Staaten dezer Provincie, den Heer Dr. Menfo johannes Melz*

Montfoort, Door Zyne Doorluchtige Hoog* heid den Heer Prins van Orange zyn volgens overgeleverde Nominatie tot Burgemeesteren verkooren , de Heeren Hekmand RüteVf w en Jan Hendrick van Dam; en tot Scheepenen de i'leeren • O'ivier van-Wyn ^aarden, Quirinus I/aviek'. Jacobus van Ek, Willem Spendel, jan de Heus, Raurcns yan Harwelen en Andrlcs Vos van Ave'. faat.

Leeuwarden. Den 3 February 1792 is alhier na een ziekte van vier dagen in den ouderdom van omtrend 32 Jaaren overleeden den Heere Mr.

Matthys Amo/a vhn S/oie/dyk, gewoon Oi.d Raad in den Hove van Friesland.

Den 6" February 1792 is op aanpryzinjr van Zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Eifda-houder door de Edele Achtbaare Magiftraat deer Stad tot een vsn derzelver Penfionarisfen aangefteld den Heer Mr. Tjepke Haüima, en zulks in plaats van den Heer Mr. Th,raas Wie!and, die bevorens door Zyn Hoogheid tot Procureur • Generaal van Friesland was verkoren.

Door de aan (telling van Jonkheer Idzard yEbin\a van Humalda, tot Grietman over Hennaar-

de-

Sluiten