Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 1792. 237

deradeel, het ampt van gewoon Raad in den HoiVe van Friesland wegens het Kwartier van Ooster „00 opengevallen zynde, hebben de Heeren volmag ten van dit kwartier, ter vervullinge van dit Ampt ; by eenen Brief van den 10 February 1792 weder om in Nominatie gebragt de Heeren;

Willem Hendrik van Sytzama Mede-Gecommitteerde Raad ter Admiraliteit in Friesland.

Mr. Tjepke Ifaitsma, Advocaat voor den Hovf van Friesland en Penfionaris der Stad Leeuwar den. En

Mr Arnbrofius Ayzo van Boelens, Commis te Secretarye van 't Collegie der Edele Mogend Heeren Gedeputeerde Staaten van Friesland.

Welke Nominatie aan Zyne Doorluchtige Hoo? heid gezonden zynde , heeft Hoogstdezelve b eenen Brief van den 18 dezer, daar uit tot ge woon Raad in denHove van Friesland verkoren, j;

Willem Hendrik yan Sytzama.

Den 19 February, overleedt alhier in den oude dom van 41 jaaren. den Heer Cornelis MichaeU Witb, in leven Collonel en Kaptein ter Zee, b het Edele Mogende Collegie ter Admiraliteit : Friesland.

LYST

dka1ng O -li—* d2. HOO" ge EN lage

Amte-

n a h&S , enz.

r

r-

b

y

a

Sluiten