is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeven-en-twintigste deel. MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gra-

VENHACE.

Tweede nader Rappor, nopens Ojiota's en Finantie , met nadere Memorie , en Refol. enz,

niet zouden liebben bewilligd, terwyl eindelyk het oogmerk van zodanige verklaring alleen is om aan het Staats-Gebouw in opzigt van de Fi! nantien eenige meerder vastigheid te geeven dan het ^tegenwoordig heeft; waar by voor de Staaten sLands van Utrecht nog een motif kan worden gevoegt, dat bet aan die Provinciën, WeMr Quote verhoogt word, niet te verren is haare lugezeerenen met nieuwe Lasten te bezwaren, om die der andere Provinciën van het dragen van meerder Lasten te bevryden, gelyk gemelde Heeren Staten by de aangehaalde Refolutien van 4 Augustus 1790 erkennen , en het algemeen bekend is, dat de Provincie van Holland en We«tFnesland het niet gelaten heeft by de verklaringen van het geen ze genoodzaakt zoude zVn te doen, maar dadelyk le-ds verfcheide Middelen zeer merkelyk heeft verhoogt, en waarfchynelyk nog andere zal moeten verlioogen. . Dat aan Zyne Hoogheid en den Raad wel niet is geechapeerd, dat de Staaten van Utrecht hunne zo evengemelde erkentenis bepalen aan het geval,

444 NIEUWE NEDERLANDSCHE

rl^ZZ0"T-6 tasten> Se,yk ^ Staaten van Gelderland zich in hunne Refolutie van den 2>5 November 1791 uitdrukken, of ten minften op het nog al meer beneficeeren van de Provinciale *inantien, zo als de Staaten 'sLands van Utrecht in die van den 4 Augustus 1700, tot dewelke zy zig by de laatfte van den 7 December 1701 refereeren, te kennen geeven.

Gelyk ook het geeven van de voorgeftelde verklaring aan den Heer Erfftadhouder, aan wien immers de inzage fn het ftuk van de Finantie van gemelde Provinciën competeert, geen de minde atteinte toebrengt aan de beheering der inwendige Huishouding en de adminiftratie der Finantie, zo als het de andere Provinciën mede begrypen die, als het anders wnrp a--.- ;„ ......£r,, ?