is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeven-en-twintigste deel. MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaarboeken, Mei, 1792* 445

val, wanneer de nieuwe Lasten, die door eene Provincie, welker Qi/ote is verhoogd, zoude moe* ten Worden ingevoerd, zouden furpasfeeren de Lasten, die in' andere Provinciën, fpecialyk die, welker Otiote verligt word, reeds in train zyn , en dat, wanneer dezelve te kennen geeven, dat wel verre zyn van aan eene affebaffeg of vermindering van Lasten te kunnen denken, daar by voegen de volgende woorden, hoe recdelyk en billyk zulks zyn zoude, immers voor zo veel die Lasten furpasfeeren die , welke in andere, ook zelfs in de meest vermogende Provinciën gehceyen worden, en voor zo veel dezelve hebben moeten worden geïntroduceerd , om den al te hoogen aan/lag in de Quote op te brengen, doch dat Zyne Hoogheid en de Raad, zonder zig over die Helling zelve uit te laaten, daar omtrent alleen moeten remarque-

ren, aat net aan nun zeer bezwaarlyk, zo met onmogelyk voorkomt, te oetoogen, dat de Lasten in eene Provincie, welker Quote is verligt, Zouden furpasfeeren die, welke in andere Provinciën , zelfs in de meest vermogende Provinciën, worden geheeven, want dat bet niet genoeg zoude zyn te toonen, dat een of ander middel, ja zelfs , dat alle de Middelen in eene en andere Stad hooger zyn , dan in andere Provinciën, maar dat zoude moeten worden beweezen, dat alle de Middelen over eene geheele Provincie hooger zyn, dan die over eene andere Provincie worden ingevorderd, en dat verder Zyne Hoogheid en de Raad aan de Bondgenooten in bedenken geeven, of de affchafling en Zelfs de vermindering van een Last in eene Provincie, welker Quote verminderd is, niet zoude opleveren een fterk vermoeden, zo al geen bewys, dat dezelve Provincie meerder was verligt, dan had behoeven te gefchieden. Dat Zyne Hoogheid en de Raad even Zeer vefHh a trou-

's GrA*

venha* ge.

Tweede nader RapportnopensQuota's cn Financic,met nadere Memorie , en Refol. enz»