is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeven-en-twintigste deel. MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44<S NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra-

VE.N'HAGE.

Tweede nader Rapport nopens Qjtota's en Finantie , mei nadere Memorie , en Re fol. enz,

geiyK in naare Ketoiutie van den 28 November 1791 word gezegd, maar dat geen Tractementen van Gouverneurs of Commandeurs in eene eenige Provincie op den ftaat van Oorlog gevonden worden , en dat tot nn toe geen post tot verdieping van eene eenige Rivier op den nieuwen ftaat van Oorlog gebragt zal worden; en ten tweeden, dat, zo de voorfchreeven Tractementen eens mogten bedragen de zomme van agt duizend guldens, het welk nog niet is opgegeeven , en dc post tot verdieping van den Neder - Rhyn en Ysf'el by continuatie op den ftaat van Oorlog zoude worden gelaaten, het geen te zamen zoude bedragen ben zomme van /H73?:i7 o, de Quote van de Provincie in het beloop van de Lasten, zo als het by het laatfte Rapport is bereekeud, in-dc daad zoude worden, verminderd met eene ftuiver en ruim negen deniers, zo dat derzelver tegenwoordige Quote alleen zoude worden verhoogd met zes ftuivers en agt deniers , en dus minder dan Hooggemelde Heeren Staaten zelve in hunne

Re-

trouwen, dat de Staaten van GJderland, aan dewelke het maintien van de Hoogheid van haare Provincie en van de egaliteit tusfchen de Provla* cien nog meer ter harte gaat , dan eenig pecunieel belang,wel zullen afzien van hunne vordering, dat ae 'Traè'tementen van de Gouverneurs of Commandeurs in de Steden Nymegen, Arnhem, Zutphen en Doesburg op den Staat van Oorlog v/er den gebragt, en dat, by continuatie op denzeiven verblyye ele post, die op den nog loopenden Staat tot verdieping en behoorlyk onderhoud van den Neder-Rhyn en Tsfel gevonden word, in geval by al het geen daar omtrent bevooren is voorgefteld, in confideratie zullen gelieven teneemen, eerftelyk, dat de Provincie van Gelderland alleen met die betaalingen niet word belast gelaaten.