is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeven-en-twintigste deel. MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra-

venhace.

Tweede nader Rapport nopens Quota's cn Finantie,met nadere Memorte , en ReJol. enz.

voor het overige . volgens het voorfchreeve Rapport over de refpective Provinciën zal worden gerepartitieerd, na de Quotes, zo als die zullen worden geëtablisfeerd.

Dat Zyne Hoogheid en de Raad verder van gedagten zyn, dat, dewyl de Staaten van Gelderland en Overysfel zwarigheid maken, om te bewilligen , dat by het arrejleeren van de nieuwe Quotes voor vyf.en twintig jaaren, lefens werde vastgefleld, dat indien met de expiratie van dien tyd geen nieuwe Quotes gereguleerd zullen zyn, in het dragen van de Lasten naar de voorige by provifie zal worden gecontinueert, overeenkomftig cle gerlagten van de Staaten van deeerstgemelce Provincie , waar mede die van Overysfel zig wnaifchynelyk wel zullen willen conformeeren, de nieuwe Quotes zouden behooren te worden gearrefteerd voor den tyd van vyf-en-twintig paren, en tellens bepaald, dat met bet einde van het twee-en-twintigfle jnar de refpeétive Provinciën van haare Finanrien, en de Raad van Staate van die van de Generaliteit gehouden zullen

149 NIEUWE NEDERLANDSCHE

het geen van de Quote van zommige Provinciën m de voorfz, post zal overfchieten, tot betaling der kosten van het onderhoud der Fortificatiën in die Provinciën, in dewelke de beheering over dezelve aan haar is gelaaten, gelyk by het Rapport van de Perfoneele Commisfie is voorgellagen , de aanllag van de Provincie van Gelderland , en misfehien ook die van Overysfel zal moeten worden verhoogd, nadien de ordervinding geleerd heeft, dat, zo dra eenige extraordinaire reparatien aan het een of ander Werk of Gebouw in die Provinciën moeten worden gedaan, de kosten daar van uit de Quote van de eerstgemelde Provincie geenzints, en uit die van de laatstgemelde maar even kunnen worden gevonden, terwvl de mpcr^m,.!^ nncf