Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52o Nieuwe nederlandschè

kunnen gekend worden. Wy zyn daar door" wel genoodzaakt , fchoon kortelyk , iets van de buitenlandfche Zaaken te gewagen.' vooral den korten inhoud mede te deelea Van overeenkomfien tusfchen Mogendheden, welken den grondllag uitmaaken van het bedongen Volkeren - Recht van Europa; en zulks nog des te meer, dewyl *er vry wat tyd verloopt, aleer men zodanige overeenkomtten verzameld, en by een vervat, om in geval van nood of nut , te kunnen gevonden en geraadpleegd Worden.

Wy maakten hier te voren onder 's Hage bl. 431. melding van eene Overeenkomst tusfchen Oostenryk en Pru/ssen. Zie hier deszelfs zakelyken inhoud:

,, Art. I. 'HPusfchen de beide Hoven zal voor*- „ taan eene volkomen Vriend-» fchap en Eendragt heerfchen.

„ II. Alle voorige Traftaaten. als die vari „ Breslau, Dregden, Hubersburg en Tefchen, „ worden by het tegenwoordige vernieuwt en „ bevestigd.

„ III. Beide -Mogenheden guarandeeren zig. „ hunne Staaten onderling, die zy tegenw'oorJ} dig bezitten, en beloven zig, over en weder „ dezelven tegen alle aanvallen te zullen verde„ digen.

„ IV. Uit krachte Van deze Guarantie, zul„ len de twee Mogenheden werkzaam zyn, ter

inftandhouding van den Vrede, en zo een van „ beiden mogt bedreigd worden, zal de andere

zyne goede dienlten aanwenden, om zulks te

voor-

Sluiten