Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verdras,

0>ftenrvk en PruLfen.

Zedert het fluiten van dit Verdrag, wordt ook nog deze nadere Verbintenis , tusfchen deze'fde Mogendheden opaegeeven welke alleen tot de omftandigheden va~i Frankryk betrekkelyk is, en den 18 February 1792 is getroffen. Zy luide aldus:

Art. I. HTusfcben de beide Majefteiten is bepdald en vastgefteld, eene vaste en altoosduurende Alliantie, zo wel voor zi» als voor derzelver Bondgenooten, tot bet neemen van zodanige maatregels, als de onhandigheden zullen vereisfehen, ter handhaving van de E^r en Waardigheid der Kroonen tegen alle Rebellie- het zy onder hunne éigen' Onderdaanen, of onder die hunner Vrienden en Geallieerden , of andere Prinfen enPoteniaaten,in welke de Souvereine waardigheid mogt gehoond worden.

JU. De twee Hooge Contractanten guanrndceren zig by dézen, over en WeÜer, derzelver refpeclive Staaten, zo wel als di - hunner Geallieerden en Bondgenooten , benevens Rechten en Voorrechten, welke zy thans bezitten, oi'hu'ri Volgens oude herkom tfen toekomen, tegen alle nieuwigheden,' van wat aart die ook zyn mogen.

III. De -voornoemde MaiePeiten, beloven voor zig en derzelver' Bondgenooten, geen deel

te

522 NIEUWE NEDERLANDSCUE

„ liantien aan te gaan, zonder den een den ande„ ren daar van kennis te geeven.

,, X. Men zal dit tegenwoordig Traétaat „ binnen den tyd van drie Weeken, of zo het „ mogelyk zyn kan, nog vroeger, ratificeeren."

Reeds den 19 February, was zulks te Berlin gefchied.

Sluiten