is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek by het Groot tooneel van den tegenwoordigen oorlog [...] met een byzonder byvoegsel van Parys.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MA. M E.

M E. 73

Verfcheidene Paleizen; — Héérlyke Kerken, waarin fchoone MarmereMonumenten; —verfcheidene andere Gedichten en Kloosters , en Hospitaaleu; — eene wél-bezorgdeUniverfiteit, —eene fchoone Keurvorstlyke Bibliotheek, — een Keurvorstlyk Seminarium ( of Kweekfchojl) ■— .eene Laken- en Kousfen-Manufactuur ; — een Tugthuis: — veel inwoonende Adel en Dom-en Stichts-Heeren, de rykfle van Duitschland: -■ veel Handel, doch meest maar expedi-

I tie-handel. — Van MSyntz den Rhyn af zyn de allerfchoonfte Ge-

j zichten s/zzerop de Stad, die heerlyk zich vertoont, * daar op de Schipbrug tusfchen Mayntz en Casfel » ginds op de vruchtbaare Eilanden , tusfchen welke men doorvaart , en op eene menigte Kas teelen . Kloosters , Wynbergen ,

I Boomgaarden enz. langs de wederzydfche oevers des prachtigen Rhynftrooms. NB. Sedert voorleden najaar zyn de Franfchen in het bezit deezer itad, en houden 'er thans wonderlyk huis.Zy hebben er hunnen Jacöbynery irgevoerd, en willen ze tot Zetel eener Duitjche Jacöbynery maaken. De tyd zal 't leeren. — De Stad en het fterk Retranchement Casfel er tegen over, zyn beiden genoegfaam ingeflooten door de Pruisfen , en men verwagt thans dagelyks aan dien kant groote gebeurtenisfen.

Meaux, Hoofdftad van Brie Champenoife 10 u. N. O. ten O. van Parys op- de Rivier Mame, die dezelve in twee deelen deelt. Zy ligt in een vruchtbaaren ftreek — Onder de Regeering van Francois I. begon de Franfche Reformatie in deeze Stad. Haar Handel beftaat voornaamlyk in Graanen , Wyn, Wol en Kaas

Mec helen, Stad in Oostenryks Vlaand., zeer wel gebouwd en fchoon , aan de Riv. Demer,éie echter ook hieromtrent Dyle ge-

noemd wordt, 4 u. N. O. vari Brusfel en omtrent even ver N.W. van Leuven en ook 4 u. Z. O. van Antwetpen en 11 u. van Gent. — Hier refldeert het hooge Ge. rlchts-Hofi Er is een goedWapenhuis en ook eene Krygsfchool —• De keurlykfte Brab. Kanten komen ervandaan.—Met den vloet kunnen de geladene Schepen van Antwerpen uit de schelde er heen komen. Naar Brusfel, Antwerpen en Leuven gaan fteenwegen. • In onze Vaderl. Hist. is deeze Stad zeer vermaard, en toen was zy met haar gebied eene Hemmende Provincie. Nu is zy in Braband ingelyfd. Zie Brab.

Meckenheim, Stad in KeurKeulen 3 u. Z. W. van Bonn op de Landftraat.

Me De B ach, Stad en. Ambt in 't Aartsbisd. Keulen ten O. van Elverfeld.

Me d els h ei m, kleine Plaats in Duitschl. 2 u. ten Z. van Tweebruggen.

Medman, Vlek in't Hertogd. Berg 2 u. ten O. van Dusfeldorp. Er is eene Laken-manufaétuur.

M e e n e n , kleine Stad in Oostenr. Vlaand. aan de Ley, ruim 2 u. ten Z. W. van Kortryk, ten N. vaa Rysfel. Deeze Stad was eertyds eene der fraaifte Vestingen en een Kunstftukvan denvermaarden Vaub»n. (Hy zelf noemde ze zoo). De Franfchen veroverden dezelve wederom in 1744 en hebben de Vestingwerken toen gegeilecht. Onze Staat had recht volgens het Barrière Traetaat van 1715 om er Garnifoen in te leggen, doch in 1782 is al dat recht, vernietigd. -— Men brouwt eiv uitneemende goede Bieren.

Meindorf, anderhalf uur N. O. van Bonn by de Landftraat tusfchen Siegberg en Bonn.

Meissenheim, kleine Stad van Duitschland in 't Hertogd >m Tweebruggen 8 u. ten N. wat K Oost-