is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x JAARREGISTER der

1577- Hellingen Ruighaver,trachten de Slad in-

tencemen. . . . Bl. 149

Mislukking daarvan. . . 'ibid.

Verdediging van de Regecring, en" bezetting van de Stad. . m Den Gereformeerden een Begraafplaats aan-

gcvvcezen. . . . , ^2

Sonoij, bezet de Stad nog naauwer. . ibid. 1578. Vraag aan hem gedaan; met zyn antwoord, ibid. Noodmunten geflagen van 't St. Nicolaas

beeld enz. . ,

Utrecht werkt mede tot de bemiddeling.

Satisfactie tot ftand gebragt. . 154 Afgevaardigden der Staaten, ter voltrekking van de Satisfactie. . . iUd. { Ballingen komen weder binnen. Onderfcheiden gedachten. . Waardoor dè Regeering meest benaauwd ■ vrerd. . . . I56

Wat de_ bedoeling der Gereformeerden was,

en mid Jclen om nieuwe onrust te zaaijen.' 15 S Eerste Begraafplaaifon. Tweede herftel

der Schutterijen. . . bm,

Dat ooor de Regeermg,geweigerd wordt;

befluit der Gcrefbrmeerden ten nadeele ■"van de Regecring. . . Middelen waar van" zy zig bedienden. Ver- '

richtingen van Bardefius. . I6„ JÜagten der Stads Wakeren. Van Til, predikt

buiten de St. Anthonispoort. . j(>i Ondernemingen der Gereformeerden. . 162 Geeven bewijs van de onverzettelykheid der Regeering, die aangevallen wordt. Bezetting van den Dam , en aanval op het Stadhuis. . . I(5j

De Geestlijkheid op de Waag gebragt. Worden benevens de Regeering de Stad uitgeleid. Gedachten van Burgem: Hendrik Dirkszoon. . .

1578.