Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 20 tfan eenen flegten viiTcher, is meer berugt als wel dat hy fyn geborte aen eenen Monarch fchuldig was geweeft. Van het jaer 1675 was hy door zoo wonderbaere als ftoute daeden zeer vermaerd. Het zoude te lang wezen deze alle op te haelen. Syne heldadigheyd in verfcheyde voorvallen uytgefchenen hebbende, bekwam hy her. bevel in 'tjaer 1692 over zeven fregatten en een brandfchip. Twee-en-dertig oorlogs-fchepen * zoo engelfche als hollandfche, blockeerden de zeehaeve van Duynkerke. Hy vond den middel van door te geraeken en des anderdags nam hy vier engelfche fchepen, rykelyk gelaeden,. de welke naer Mofcovien zeylden. Hyging zesen-tachentig fchepen verbranden , zoo vaertuygen als koopvaerdye-fchepen. Hy dede eenen af togc naer Neucalfel ; hy brandde er ontrent 200 huyzen en brogt tot Duynkerken voor 500 duyzend patacons buyt op het eynde van het zelve jaer 7693 , hebbende gaen kruycen naer den Nooden met dry fchepen van den koning, kwam hyeen hollandfche vloot te gemoed, met graen gelaeden , vergezeld door dry oorlogs - fchepen : Barth randde de zelve aen, neemt er een, naer de andere op de vlugt gejaegt te hebben, en maekte zig meefter van felthien fchepen van deze vloot. In 't jaer 1693. had hy het bevel over het fchip U Glorieux van fesen-fe(tig canons, om te dienen in het zeeleger onder bevel van Tourville, den welken de vloot van Smyrna verrafchte. Barth zig van het leger afgefcheyden vindende , kwam by Faro fes Hollandfche fchepen te gemoed , alle rykelyk gelaeden : hy dede de zelve alle op ftrand zeylen en verbranden. Dezen zee-held wei kzaem, en onvermoeybaer vertrekt eenige maenden daer naer met fes oorlogs - fchepeu naer Vrankryk , uyt de haeve van Vkkeren om een vloot gelaeden met graen te geleyden. Hy brogt de zelve gelukkiglyk tot Duyukerke , alhoewel dat C3

Sluiten