Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 3> by «ïen grond vergulde voor dat hy er de verwe op leydde , op dat den fchyn van het goud de blaekinge des hemels des te naturelyker zoude maeken. Den dag fyn'er gehorte en dien van fyn fterven zyn onbekend.

Bertholet , ( Joannes) Jefuiet, geboren tot Salm in het Hertogdom van Luxemburg, overleden tot Luyk in 't jaer 2755, is autheur van een befchryving der inftellinge van het H. Sacraments-dag ; Luyk \j46 1 vol. in-4to, in de welke meerder oordeel word verzogt. En van een kerkelyke en borgerlyke gefcbie'denis-befchryving van het Hertogdom van Luxemburg en het Graefschap van Chiny 8 vol. in-4to,i dit is een wydloopig werk , met wynige opgepronktheyd gefchreven ; dog alwaer men de geleerdheyd en andere aenbelangende zaeken ziet doorftraelen , die men te vergeefs eldera zoude zoeken. Dit werk word hedendags meer gezogt, dan ten tyde van fvn uytgaeve , ia 'tjaer 2742,

Bertholet, (Bartholomeus Flemale ) geboren tot Luyk in 'tjaer 1612 fchilderde meÉ voorfpoed ; men gaf hem een plaets in de academie en wird agtervolgens lefgever tot Parys ; de ongefchoende Carmeliten van die ftad hebben van hem een opneming van Elias, da groote Auguftynen, een aenbidding der dry Koningen , dog' het grootfte gedeelte van fyrt fchilder-ftukken fyn tot Luyk .- men verwonderd voornamentlyk de bekeering van den' H. Paulus, de welke in de Collegiaele is van dien naem, van de welke Bertholet Canonik was ; een hemelvaerd van de H. Maget iir. de kerk der Predikheeren een verwekking van Lazarus in de Cathedraele, enz. Hy overfydde» tot Luyk in 't jaer 1675.

Bertius, (Petrus) geboren tot Beveren, klyn dorp in Vlaendereu, in 't jaer 2565, lefgeyer in de wyfgeerigheyd tot Leyden, wirdr

Sluiten