is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch woordenboek oft Korte beschryving van alle de mannen, geboren in de XVII Nederlandsche provintien, de welke door verstand [...] tot op heden hebben uytgeschenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tco DOORLUGTIGE MANNEN.. gegeven plantce rariores exoticte Horti Antiieïodamenfis 1715 ili - 4to en ander kruyt- kundige boeken, 't is dezen die den lyft van hortus malabaricus heeft gemaekt 1696, in-fol. den welken men aen dit werk voegd, 1678, en de volgende 12 vol. in-fol. fig.

COMMINES , ( Philippus van ) geboren op het Kafteel van dien naem , op de leye gelegen twee myleu van Meenen , nyt eenen adeLyken ftam ,' brogt fyn jonge jaeren over aen liet hof van Karei den ftouten , Hertog van Bourgognien. Ludovicusden XI. die niet veronagtzaera de om die mannen op te zoeken , die hy oordeelde voordeelig te konnen zyn aen Princen van zyuen tyd, trok hem tot zig. Synen niüewen Meefter maekte hem kamerheer , landvoogd van Poitiers en leefde zoo gemeynzaem met hem , dat fy dikwils by malkanderen fliepen. Commines won fyn toevertrouwen door de dienden de welke hy hem zoo in de oorlogen als in verfcheyde onderhandelingen bewees. Hy wird infgelykx bemind van fynen opvolger Karei den VIII, den welken hy vergezelfchapte ih de verovering van Napels. Defzelfs gunlt was van geen duer- I zaemheyd. Men befchnldigde hem onder dezen Koning , departey van den Hertog van Orleans te hebben begunftigt ( federt Ludovicus den XII ) en van aen den zclven de geheymen van het Hof kenbaer te hebben gemaekt, zoo hy ( zeyde men) die van den Hertog van Bourgognien aen den Koning van Vrankryk verkogt had. Hy wird gevangen en naer Loches overgevoert , alwaer hy in een yzere kevie opgeiloten wird-, naer een gevangenis van twee jaeren zoo tot Loches als tot Parys , wird hy ontflagen van sl)e halfpligtige zaeken , die men hem oplydde-. Het welk aen eenige gefehiedenis-fchryvers wonderbaer voor oogen komt, dog dat geen verwonderenfvveerdig is, voor die de wereldkeuken », dit was d.at den Hertog van Orleans fc voö<