is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch woordenboek oft Korte beschryving van alle de mannen, geboren in de XVII Nederlandsche provintien, de welke door verstand [...] tot op heden hebben uytgeschenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*0t DOORLUGTIGE MANNE-tf digende nukken , en van een Jange en zeef' nauwkeurige voorreden ; den druk van Elzevier16^8, in-12, is van een gemakkelyker formaet en is niet gemeyn.

KONINK , ( Gillis de ) Iefuiet, tot Bailleul geboren in \ jaer 1571, en tot Loven overleden den 31 Mey 1633, heeft in't licht gegeven I. uytleggingen op het kort begryp der Gods-geleerdheyd van den H. Thomas onder dezen tytel Commentariorum ac difputationur» in univerfam do&rinam D. Thomte de Sacramentis & cenfuris; auclore JEgidió de Konink Societatis Jefu : poftrema editio rothomagi i6jo, in-fol: IL de deo tr.ino & incarnato Antw. 16*5,. in-fol :

Cootwich- , ( Joannes) tot Uytrecht geboren ontrent het midden van de 16de eeuw hoogleeraer in de wereldfche regten ; naer verfcheyde landen van Europa doorloopen te hebben , ging hy naer- Afia over , befogt het H.' land, en onderzogt nauwkeuriglyk al het gene dat. de nieuwsgierigheyd konde verlangen.. Met verhael van zyn reys naer den ooften* verfchenen onder den tytel, itenerarium hierofolymitanum & fyriacum ; in quo variorum gentium mores & inftituta, infularum , regionum T urbium fitns &c dilucidè recenfetitur, antw* 1619 in 4-to: met een groot getal figueren. DitN werk van Cootwich toont aen dat hy zig be-kwaem bad gemaekt in de Griekfche en Lajynfche letterkunde , in de gefchiedenis-befchryving en in de oudheden. Hy overleed irte fyn vaderland in't jaer 1C29.

COQUES , ( Gonzales ) Schilder van Antwerpen, wird geboren in 't jaer 161.V ; hy volgdecfen fmaek- der werken van Rubbens. en van* van. Dyck. In het afbeeld-fchilderen heeft hy ae meelle faem gehad , naer de gefchiedeniflen.. Hy wird belieft ( alhoewel dat hy getrouwt was > naitem jonge.Vlaejclibe. dogter, met dfcW.eJJsgj»