Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der nederlanden jsS f. Tournemine zig met geweld verheft. Wynige dagen voor fye dood fchreef Erafmus aen Conrardus Goclenius, fynen boezem vrind , dat hy fyn leven elders wilde als tot Baezel eyndigen , uyt hoofde van de tweedragten , de welke de nieuwe letten in deze Stad veroorzaekt hadden. Ob dogmatum difcenlionem malim alibi finere vitam. Dezen berugtten man ondergong , veel tegenfpoed. den welken hy met geen genoegfaem geduld onderliond. Van natuers-wegen genegen tot den lof en de boekfifterye; handelde hy fyn tegenpartye met mifagting en verbitterdheyd Syn leven lang was hy zeer genegen tot de letterkunde ; hy itelde de boeken voor alles, voor weerdigheden en voor rykdommen. Hy was vyand van depragt, maetig , vrye in fyne gevoelens, ongeveynft, vyand der vlyerye, waeren vrind, en getrouw in fyne vrindfchappen ; met een woord hy was niet minder mir.faem als wys. Al defzelfs werken fyn tot Baezel verfaemek door den berugtten Froben fynen vrind , in 9 vol, in-fol de twee eerfte en het vierde fyn enkelyk werken van Spraekkonft, vun welfprekendheyd, en wyfgeerigheyd. Men vind er den lof der fotheyd en de faemenfpraeken ; de twee uytgeftortfte werken van Erafmus. Het eerfte is een hekelfchrift op alle de ftaeten van het leven , van den minften Monik tot den Souverynen Opperpriefter. Daer zyn eenige goede koddighe- ■ den , dog veel meer koude en gevrongene , de bedekte fchimpreden is er akyd niet doornuft; fy is fomtyds te openbaer. Men moet het zelve oordeel draegen op de faemenfpraeken , de welke men meer voor het Latyn leeft , als voor den grond der faeken. Den sden vol. behelfi brieven, van welke het meeftendeel over eenkomft hebben iret de zaeken der Kerk. Densden, boeken van Godvrugtigheyd , lefchreven met eeü zuyzerheyd , de welke

Sluiten